Ochrana osobních údajů

A) Informace o ochraně osobních údajů pro návštěvníky webových stránek, zákazníky a zainteresované osoby

B) Informace o ochraně osobních údajů pro dodavatele

C) Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o práci

 

A) Informace o ochraně osobních údajů pro návštěvníky webových stránek, zákazníky a zainteresované osoby, v souladu s čl. 13, 14, 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost Teekanne GmbH velice důležitá. Níže informujeme, jak jsou zpracovávány námi shromažďované osobní údaje a jaká jsou práva přináležející zainteresovaným osobám.

Osoby navštěvující naše webové stránky očekávají nejen vysokou kvalitu našich produktů, ale také vysokou kvalitu zpracování jejich osobních údajů. Z tohoto důvodu zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními předpisů GDPR a národními předpisy o ochraně osobních údajů a to pouze tehdy, pokud to umožňuje právní předpis nebo po získání souhlasu k tomu od zainteresovaných osob. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě identifikujeme příslušnou osobu nebo nebo na jejichž základě je možné příslušnou osobu identifikovat.

 

1. Správce a zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Za shromažďování a zpracování osobních údajů zodpovídá:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

V případě otázek týkajících se ochrany nebo bezpečnosti údajů můžete kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů:

@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Záleží nám na tom, aby se zainteresovaná osoba kdykoliv mohla z níže uvedených informací dozvědět, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány během návštěvy na našich webových stránkách.

 

2. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů a právo na stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením GDPR, národním zákonem o ochraně osobních údajů a jinými podstatnými předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovávání a využívání jednotlivých údajů závisí na dohodnuté nebo zadané službě. Další podrobnosti a doplnění týkající se účelu zpracovávání lze najít ve smlouvách, které s námi byly uzavřeny, formulářích, prohlášeních o shodě a jiných zpřístupněných informacích (např. na webových stránkách nebo v obchodních podmínkách).

 

2.1 Souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, platí jako právní základ pro zpracovávání údajů.

 

2.2 Realizace povinností vyplývajících ze smlouvy (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace našich smluv uzavřených s vámi, tedy především za účelem přípravy a realizace zakázek. Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem realizace aktivit a činností v rámci vztahů před uzavřením smlouvy.

 

2.3 Splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR)

Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné ke splnění právních povinností. Právní povinnosti existují např. ve vztahu k:

 • porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy
 • splnění kontrolních a oznamovacích povinností v souladu s daňovou legislativou
 • archivaci údajů za účelem ochrany a bezpečnosti údajů
 • kontrolám prováděným finančními a jinými úřady.

Kromě toho se může ukázat být zveřejnění osobních údajů nezbytné v rámci úředních nebo soudních aktivit za účelem sběru důkazních materiálů, stíhání trestných činů nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

 

2.4 Opodstatněný zájem správce údajů nebo třetích osob (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

Kromě toho můžeme využít vaše osobní údaje na základě zvážení zájmů v případě ochrany opodstatněného zájmu naší firmy nebo třetích osob k následujícím účelům:

 • pro reklamu nebo průzkum trhu, pokud jste nevznesli odpor vůči využívání vašich údajů k těmto účelům
 • pro získání informací a výměnu údajů s informačními agenturami, pokud se domníváme, že je to nezbytné
 • k omezenému uchovávání vašich údajů, pokud jejich vymazání není z důvodu zvláštního druhu uchování možné nebo je možné jen při nepoměrně vysokých nákladech
 • k porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pokud to přesahuje zákonné závazky
 • pro další rozvoj služeb a výrobků a stávajících systémů a procesů
 • pro zaručení a ochranu našeho firemního práva prostřednictvím vyvinutí příslušné činnosti (např. monitoring).

 

2.5 Právo na vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu

Kdykoliv máte právo vznést odpor vůči zpracování osobních údajů na základě právních předpisů. Pokud chcete podat odpor proti využívání vašich osobních údajů pro reklamní účely nebo pokud chcete svůj souhlas stáhnout, musíte kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo TEEKANNE GmbH. Vaše údaje pak nebudou zpracovávány pro účely, které existovaly ještě před podáním odporu nebo stažením souhlasu. Týká se to také na tomto předpisu založeného profilování ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR. Shoda zpracovávání údajů se zákonem do okamžiku podání odporu nebo stažení zůstává nenarušená. Po podání odporu ohledně zpracování osobních údajů pro reklamní účely nebo stažení souhlasu jsme povinni, podle předpisů o ochraně údajů a v souladu s pokyny německých úřadů dohlížejících na zpracování osobních údajů, k zaregistrování požadovaných údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, mailová adresa) na našem interním seznamu adres zablokovaných pro reklamní účely a trvale ji pro tento účel zablokovat (čl. 21 odst. 3, čl. 17 odst. 3 b, čl. 6 odst. 1 c GDPR). Tímto způsobem je zaručeno dodržení vašeho stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro reklamní účely nebo stažení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kromě toho vám v souladu s právními předpisy přináleží následující práva:

 • právo na informace v souladu s čl. 15 GDPR,
 • právo na opravování údajů v souladu s čl. 16 GDPR,
 • právo na odstranění údajů v souladu s čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR,
 • právo na přenášení údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

V případě potřeby je nutné kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů na výše uvedené kontaktní adrese (viz kontaktní údaje v bodu 1).

Kromě toho vám přináleží právo na vznesení stížnosti (čl. 77 GDPR) k příslušnému dozorčímu orgánu. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

3. Co patří mezi povinné informace nebo povinná pole?

Pokud jsou během shromažďování uvedených údajů pole zadávání údajů označena jako povinná pole a/nebo jsou označena hvězdičkou (*), je zpřístupnění těchto údajů povinné, v souladu s předpisy nebo smlouvou. Tyto údaje můžeme také potřebovat pro uzavření smlouvy, realizaci objednané služby nebo uvedeného cíle. Uvedení údajů v povinných polích závisí na vás. Nezpřístupnění těchto údajů může vést k tomu, že smlouva nebo objednané služby námi nebudou realizovány, nebo nebude dosaženo uvedeného cíle.

 

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Pokud je to požadováno, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našich obchodních vztahů. Kromě toho podléháme různým závazkům spojeným s uchováváním nebo dokumentací, které vyplývají např. z obchodního kodexu a daňového řádu. Uvedená období uchovávání údajů nebo dokumentace představují až deset let po skončení obchodního vztahu nebo právních vztahů před uzavřením smlouvy.

Konečné období uchovávání údajů vyplývá také ze základních období promlčení, které například v souladu s § 195 a následujícími německého občanského zákoníku představuje zpravidla tři roky, v určitých případech může také stanovit třicet let.

Uvedená období uchovávání mohou podlehnout příslušnému prodloužení, pokud v jednotlivých případech, obzvláště, když jsou údaje zpracovány pro různé účely, platí delší zákonné nebo ze smlouvy vyplývající období uchovávání.

 

5. Kontakt/Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů vám jsem k dispozici.

Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytnutí odpovědi na otázky týkající se výrobku nebo obsluhy. Uvedení adresních a telekomunikačních údajů označených jako povinné údaje je přitom požadováno pro účely vypracování a poskytnutí odpovědi na váš dotaz. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni s vámi uzavřít smlouvu nebo vyřešit vaše záležitosti.

Dobrovolné uvedení doplňujících údajů nám usnadní zpracování vašeho dotazu. Údaje z vašeho dotazu zásadně uchováváme po poskytnutí odpovědi na dotaz šest let, pokud jde o obchodní nebo služební korespondenci (§ 257 odst. 4 HGB, čl. 6 odst. 1 c GDPR).

 

6. Informace o cookies

Při využití technologie analýzy webových stránek jsou na našich webových stránkách stahovány a využívány údaje pro marketingové a optimalizační účely. Pro snadnější porozumění bychom na tomto místě rádi vysvětlili téma cookies. Cookies jsou malé textové soubory ukládané na vašem počítači. Jsou využívány, aby umožnily opětovné rozeznání vašeho webového prohlížeče. Na základě těchto údajů jsou např. sestavovány profily využívání pod pseudonymem. Pokud jste s tím nesouhlasili, nebudou tyto údaje využity k identifikování vaší osoby a ke spojení osobních údajů s osobou skrývající se pod pseudonymem. IP adresy jsou během tohoto postupu využívány jen v anonymní formě. Tyto údaje využíváme výhradně pro účely optimalizace naší nabídky a její přizpůsobení nárokům našich zákazníků. Lze nesouhlasit se sestavením profilů využívání pod pseudonymem s použitím funkce Opt-Out-Cookies. Kromě toho využíváme cookies, abychom přizpůsobili naše webové stránky uživatelsky příznivým způsobem. K tomuto účelu využíváme údaje o datu a době trvání návštěvy na našich webových stránkách a o stránkách prohlížených uživatelem. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby byly soubory cookies přijímány automaticky. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umisťování souborů cookies nebo také odmítal nebo omezoval umisťování souborů cookies. Pokud budou soubory cookies v internetovém prohlížeči vypnuty nebo omezeny, nemusí různé funkce na našich webových stránkách fungovat správně. Internetovým prohlížečem uložené soubory cookies lze kdykoli vymazat, a to i automaticky.

Pod odkazy níže lze získat informace o těchto možnostech v nejčastěji používaných internetových prohlížečích:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Poku nebudodu provedena žádná nastavení, zůstávají od okamžiku uzavření prohlížeče na koncovém zařízení soubory cookies, které umožňují a zajišťují nezbytné technické funkce, jiné soubory cookies mohou v koncovém zařízení zůstat déle.

 

7. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • osobní údaje (jméno, příjmení, profese/obor a obdobné údaje)
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a obdobné údaje)
 • historie klienta

Případně zpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů (např. internet, média, tisk, obchodní rejstřík a registr spolků), a pokud je to nezbytné pro námi poskytované služby, tak osobní údaje, které jsme v souladu se zákonem obdrželi od třetích osob (např. adresáře, informační agentury).

 

8. Zpracování osobních údajů na našich webových stránkách

Vaše osobní údaje jsou předávány uvnitř naší společnosti do oddělení, která potřebují tyto údaje k realizaci povinností vyplývajících ze smlouvy a předpisů nebo k dosažení našich opodstatněných zájmů.

Kromě toho mohou vaše údaje obdržet následující instituce:

 • námi zaměstnané zpracovávající subjekty (čl. 28 GDPR), především v oblasti IT služeb, logistických služeb, dodavatelé, externí datová centra, controlling, auditoři, úvěrové instituce, kurýři a logistické firmy,
 • úřady a veřejné instituce v případě zákonných nebo úředních povinností, vůči nimž jsme povinni poskytovat informace, hlášení nebo zpřístupňovat údaje nebo také pokud předání údajů je ve veřejném zájmu.
 • úřady a instituce v rámci cílů uvedených v bodě 2.4 (např. úřady, informační agentury, inkaso, právní zástupci, soudy, soudní znalci, společnosti patřící do koncernu a grémia, kontrolní instance, faktoringové firmy)
 • ostatní instituce, vůči nimž byl poskytnut souhlas se zpracovávání údajů (např. obchodní zástupci nebo obchodní partneři)
 • Posting, Tracking a poskytovatelé cookie.

TEEKANNE GmbH zpracovává tzv. soubory přihlašování serveru. V okamžiku vstupu na naše webové stránky náš internetový server registruje název domény nebo IP adresu vašeho počítače, název souboru a URL, které byly požadovány, a kód odpovědi http a případně URL, který ukazuje na naše webové stránky. Tento postup je technicky podmíněn, aby bylo možné používat naše webové stránky. V tomto nás podporují naši techničtí poskytovatelé služeb, které zaměstnáváme jako zpracovávající subjekty. Výše uvedené údaje jsou zaprotokolovány a využívány pro účely ochrany před využíváním v rozporu se zákonem nebo před pokusy o proniknutí do našeho internetového serveru (čl. 6 odst. 1 f GDPR). Údaje jsou mazány po 6 měsících.

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. TEEKANNE není zodpovědná a nepřebírá zodpovědnost za ochranu osobních údajů a/nebo obsah na těchto webových stránkách.

 

Newsletter

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, souhlasíte s pravidelným dostáváním e-mailových informací o aktuálních nabídkách a soutěžích firmy TEEKANNE GmbH, zprávy o čaji a pozvánky k účasti v dotaznících. Svůj souhlas můžete kdykoliv stáhnout. Během přihlašování se k odběru newsletteru shromažďujeme mailovou adresu, jméno a příjmení za účelem personalizace zasílání našich newsletterů. Kontaktní údaje jsou předávány za účelem zasílání newsletteru našim poskytovatelům služeb, které zaměstnáváme jako zpracovávající subjekty. Pro potvrzení vašeho souhlasu obdržíte ještě potvrzující e-mail (tzv. procedura Double Opt-In). Vaše údaje využíváme do okamžiku stažení souhlasu s jejich zpracováváním.

 

E-mailová reklama

V naší e-mailové reklamě zasíláme informace o našich výrobcích a akcích, jako jsou např. soutěže a akce našich obchodů a/nebo o našich výrobcích (§ 7 odst. 2 č. 3 německého zákona o nekalé hospodářské soutěži, zkratka z něm. UWG). Pro získání vašeho souhlasu používáme tzv. proceduru Double-Opt-in, abychom zamezili situacím, kdy by byly naše mailové zprávy zasílány na mailové adresy osob, které to nechtějí. Proto registrujeme také vaši IP adresu a ukládáme ji do paměti pro účely dokumentace. Pokud jste nám během své registrace nebo objednávání předali svou e-mailovou adresu, zasíláme vám také mailově informace o našich výrobcích, které jsou podobné výrobkům, které jste si od nás zakoupili. Kdykoliv můžete telefonicky (základní sazby) stáhnout svůj souhlas (§ 7 odst. 3 UWG). Vaše údaje jsou shromažďovány pro reklamní účely, uchováváme je tak dlouho, jak dlouho existuje reklamní účel, nebo do okamžiku, kdy od vás obdržíme stažení vašeho souhlasu nebo váš odpor týkající se zpracovávání vašich údajů pro reklamní účely.

 

Poptávky informačních materiálů zasílaných obyčejnou poštou

Pro zaslání informačního materiálu běžnou poštou shromažďujeme údaje o adrese, ale předmět můžeme zaregistrovat teprve poté, co ho získáme od vás. Údaje z objednávek nebo požadavků a ostatní údaje získané mimo internet zpracováváme v zákonně přípustném rozsahu pro zasílání reklamy poštou a v rámci naší interní analýzy zákazníků. Naše reklamní analýzy jsou pravidelně prováděny pseudonymizovanou formou.

 

Google Analytics

Na našich webových stránkách využíváme nástroje k analýze statistik webových stránek Google Analytics. Službu dodává Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics využívá tzv. cookies. Jsou to textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňují analýzu využívání webových stránek. Informace získané cookies informující o tom, jak používáte tyto webové stránky, jsou zpravidla zasílány na server firmy Google v USA a tam jsou uchovávány. Ukládání souborů cookies funkce Google-Analytics probíhá na základě našeho opodstatněného zájmu týkajícího se analýzy chování uživatelů. Tyto údaje jsou využívány pro účely optimalizace naší internetové nabídky a reklamy. Google využívá tyto informace pro hodnocení chování uživatelů. V souladu s informací od Google není předaná IP adresa spojována s jinými údaji firmy Google.

Na našich webových stránkách je spuštěna funkce anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa před jejím předáním do USA Google na území Evropské unie nebo v zemi, která je signatářem dohody o evropském hospodářském prostoru, zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA zaslána kompletní IP adresa a zkrácena tam. Právní základ pro přenášení osobních údajů představuje tzv. EU-US Privacy Shield.

 

Google AdWords

Na našich webových stránkách je integrovaná služba Google AdWords. Google AdWords je služba internetové reklamy, která nám umožňuje spuštění zpráv ve výsledcích vyhledávání Google a v síti reklam firmy Google. Google AdWords nám umožňuje určení dříve definovaných klíčových slov, mezi nimiž se vyskytuje sdělení ve výsledcích vyhledávače Google výhradně tehdy, když uživatel ve vyhledávači vyvolá pro klíčové slovo podstatný výsledek vyhledávání. V reklamní síti Google jsou sdělení rozdělená s využitím automatického algoritmu a za dodržování dříve určených klíčových slov na z tématického hlediska podstatných webových stránkách. Společnost operátora služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Cílem služby Google AdWords je reklama našich webových stránek prostřednictvím zobrazování pro zainteresované osoby podstatné reklamy na webových stránkách externích společností a ve výsledcích vyhledávače Google a jsou zobrazovány reklamy jiných firem na našich webových stránkách. Pokud příslušná osoba navštíví naše stránky před odkaz na stránkách Google, je v systému této osoby umístěný Conversion-Cookie. Conversion-Cookie ztrácí svou platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci příslušné osoby. Conversion-Cookies sleduje, pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, jestli byly určité podstránky, např. nákupní košík v systému Online-Shop, na našich webových stránkách spuštěny. Díky Conversion-Cookies můžeme my, stejně jako firma Google, zjistit, jestli právě člověk, který navštívil naše webové stránky přes zobrazené AdWords, vygeneroval obrat, tedy jestli provedl nebo přerušil nákup zboží. Údaje a informace shromažďované díky využívání Conversion-Cookies jsou využívány Google za účelem sestavení statistiky návštěv na našich webových stránkách. Tyto statistiky návštěv využíváme, abychom určili celkový počet uživatelů, kteří k nám byli přesměrování sděleními AdWords, tedy za účelem stanovení úspěchu nebo neúspěchu příslušného sdělení AdWords. Ani naše společnosti, ani naši reklamní zákazníci z Google-AdWords nedostávají informace z Google, na jejichž základě lze identifikovat vlastní osobu. Díky souborům Conversion-Cookies jsou shromažďovány osobní informace, např. příslušnou osobou navštívené webové stránky. Při každé návštěvě na našich webových stránkách jsou zasílány osobní údaje včetně IP adresy příslušnou osobou používaného internetového připojení Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány Google ve Spojených státech amerických. Google předává tyto osobní údaje, shromažďované díky této technologii, za určitých okolností třetím osobám. Příslušná osoba může zablokovat umisťování popsaných souborů cookies našimi webovými stránkami s využitím příslušných nastavení používaného internetového prohlížeče a, což s tím souvisí, trvale zablokovat soubory cookies. Takovéto nastavení používaného internetového prohlížeče také zabraňuje umisťování souborů Conversion-Cookies společností Google v systému příslušné osoby. Kromě toho je možné soubory cookie umisťované Google AdWords kdykoliv vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného software. Navíc má příslušná osoba možnost zablokovat reklamy Google založené na zájmech. Za tímto účelem musí tato osoba spustit každý jí používaný internetový prohlížeč z linku https://adssettings.google.de/anonymous a provést tam požadovaná nastavení. Zbývající informace o zásadách ochrany osobních údajů firmy Google lze najít na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Integrace internetového fontu Monotype

Pro sjednocení prezentace písma tyto stránky používají tzv. Web-fonts, které jsou zpřístupňovány společností Monotype GmbH. Během spouštění těchto stránek si váš prohlížeč stahuje potřebný font Webfonts ve vašem prohlížeči, aby se správně zobrazovaly texty a font. Proto se vámi používaný prohlížeč musí spojit se serverem společnosti Monotype GmbH. V důsledku toho společnost Monotype GmbH získává vědomosti o tom, že vaše IP adresa navštívila naše webové stránky. Používání Webfonts společnosti Monotype GmbH probíhá za účelem jednotné a čitelné prezentace naší online nabídky. Doplňující informace o Webfonts společnosti Monotype GmbH se nacházejí v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Monotype GmbH na adrese https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

Plugin do prohlížeče

Můžete zabránit ukládání souborů cookies použitím příslušných softwarových nastavení prohlížeče, upozorňujeme ale, že v takovém případě nemusí být možné úplné používání všech funkcí těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit předávání údajů získávaných soubory cookie, týkajících se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) Google a zpracovávání těchto údajů Google stažením a instalováním pluginu do prohlížeče, který je dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Shromažďování vašich údajů přes Google Analytics můžete také zabránit kliknutím na odkaz níže. Pak bude nastaven opt-out cookie, který zabraňuje shromažďování údajů během budoucích návštěv na stránkách: Google Analytics deaktivieren.

Více informací o zacházení s údaji uživatelů v Google Analytics se nacházejí v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Sociální sítě (zde: Facebook)

Na našich webových stránkách mohou být používány tak zvané sociální pluginy, především tlačítko „Líbí se mi to“ ze sociální sítě facebook.com. Facebook.com je dozorován Facebook Inc., se sídlem ve Spojených státech (1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Když na našem portálu navštívíte webovou stránku, která obsahuje takovýto plugin, naváže váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Používání sociálního pluginu vyplývá z našeho opodstatněného zájmu. Zasílání údajů k analýze chování uživatelů probíhá s vaším souhlasem. Facebook využívá údaje na základě vlastních zájmů. Prostřednictvím integrace pluginu Facebook dostává informace, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu na Facebooku během návštěvy našich webových stránek, může Facebook přiřadit návštěvu na našich webových stránkách k vašemu uživatelskému účtu. Pokud následně vstoupíte do interakce se sociálními pluginy, např. stisknete tlačítko „Líbí se mi to“ nebo použijete funkci „Doporučit známému“, „Sdílet“ nebo „Sdílet přátelům“, bude příslušná informace odeslána Facebooku a tam uložena. Dokonce, i když nejste uživatel Facebooku, existuje možnost, že Facebook rozezná a uloží vaši IP adresu. Informace o shromažďování a využívání vašich údajů Facebookem, a také vašich práv a možností nastavení v tomto rozsahu, lze najít v informací o ochraně osobních údajů (https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy) firmy Facebook. Pokud jste uživatelem Facebooku a nechcete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu na našich webových stránkách k vašemu účtu, musíte se odhlásit z facebookového účtu před vstupem na naše webové stránky. Náš aktuální příspěvek na Facebooku je také zobrazován na hlavní stránce a na stránce „Zprávy“. Za tímto účelem jsou na těchto dvou stránkách integrovány příslušné sociální pluginy. Když navštívíte jednu z těchto dvou stránek, otevírá váš prohlížeč spojení s Facebookem a zasílá výše uvedené údaje na Facebooku.

 

9. Automatizované činění rozhodnutí v individuálních případech (včetně profilování)

Automatizované postupy činění rozhodnutí v souladu s čl. 22 GDPR jsou námi využívány výhradně v kontextu kontroly bonity. Pokud v individuálních způsobech využíváme jiné automatizované rozhodovací procesy, budeme o tom informovat zvlášť, pokud to bude požadováno zákonem.

 

Kontrola bonity

V případě online objednávek probíhá automatická kontrola solventnosti v souladu s čl. 22 odst. 2 GDPR, která je nezbytná pro uzavření nebo realizaci smlouvy mezi osobou, které se údaje týkají, a zodpovědnou osobou. V rámci objednávky TEEKANNE GmbH předává vaše osobní údaje smluvním partnerům za účelem kontroly identity a bonity a realizace platby. Protože obecně dáváme zákazníkům možnost platby s rizikem neuhrazení platby (např. platba na základě faktury), máme opodstatněný zájem ochránit se před prodlenými platbami. V souvislosti s tím je bonita zákazníka kontrolována před přidělováním způsobu platby.

Pokud chcete mít jistotu, že neprovedeme kontrolu bonity vaší objednávky online, vyberte jednu z následujících metod platby: PayPal, Amazon Pay, Mastercard, Visa, platba předem.

 

10. Bezpečnost údajů

Činíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před náhodnou nebo cílenou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a za účelem zajištění ochrany vašich práv a shody s platnými předpisy o ochraně osobních údajů EU a Spolkové republiky Německo. Přijatá opatření mají za účel zaručit důvěrnost a integritu vašich údajů a zajistit dostupnost a odolnost systémů a služeb během zpracovávání vašich údajů v dlouhém časovém období. Také by měly rychle obnovit dostupnost údajů a přístup k nim v případě fyzického nebo technického incidentu. Naše bezpečnostní opatření zahrnují také šifrování vašich údajů. Všechny informace, které zadáváte online, jsou technicky šifrovány a až pak odesílány. To znamená, že tyto informace nemohou být nikdy prohlíženy neoprávněnými třetími osobami. Naše zpracovávání údajů a naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým rozvojem. Zaměstnanci TEEKANNE GmbH jsou nebo budou písemně zavázáni zachovávat důvěrnost a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů GDPR.

 

11. Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je nepravidelně přizpůsobováno faktickým okolnostem a právní situaci. Aktualizace může zahrnovat také změnu účelu.

Žádáme o seznámení se s prohlášením o ochraně údajů před využitím služeb našeho obchodu, abyste drželi krok se všemi změnami nebo aktualizacemi.

 


B) Informace o ochraně osobních údajů pro dodavatele podle. čl. 13, 14, 21 nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Osoby navštěvující naše webové stránky očekávají nejen vysokou kvalitu našich produktů, ale také vysokou kvalitu zpracování jejich osobních údajů. Z tohoto důvodu zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními předpisů GDPR a národními předpisy o ochraně osobních údajů a to pouze, pokud to umožňuje právní předpis nebo po získání souhlasu k tomu od zainteresovaných osob. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě identifikujeme příslušnou osobu nebo nebo na jejichž základě je možné příslušnou osobu identifikovat.

 

1. Správce a zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Za shromažďování a zpracování osobních údajů zodpovídá:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

V případě otázek týkajících se ochrany údajů nebo bezpečnosti údajů můžete kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů:

Herr Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Záleží nám na tom, aby se zainteresovaná osoba kdykoliv mohla z níže uvedených informací dozvědět, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány během návštěvy na našich webových stránkách.

 

2. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů & právo na stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením GDPR, národním zákonem o ochraně osobních údajů (zkratka z něm. BDSG) a jinými podstatnými předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovávání a využívání jednotlivých údajů závisí na dohodnuté nebo zadané službě. Další podrobnosti a doplnění týkající se účelu zpracovávání lze najít ve smlouvách, které s námi byly uzavřeny, formulářích, prohlášeních o shodě a jiných zpřístupněných informacích (např. na webových stránkách nebo v obchodních podmínkách).

 

2.1 Souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, platí jako právní základ pro zpracovávání údajů.

 

2.2 Realizace povinností vyplývajících ze smlouvy (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace našich smluv uzavřených s vámi, tedy především za účelem přípravy a realizace zakázek. Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro realizaci aktivit a činností v rámci vztahů před uzavřením smlouvy.

 

2.3 Splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR)

Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné ke splnění právních povinností. Právní povinnosti existují např. ve vztahu k:

 • porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy
 • splnění kontrolních a oznamovacích povinností v souladu s daňovou legislativou
 • archivaci údajů za účelem ochrany a bezpečnosti údajů
 • kontrolám prováděným finančními a jinými úřady.

Kromě toho se může ukázat být zveřejnění osobních údajů nezbytné v rámci úředních nebo soudních aktivit za účelem sběru důkazních materiálů stíhání trestných činů nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

 

2.4 Opodstatněný zájem správce údajů nebo třetích osob (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

Kromě toho můžeme využít vaše osobní údaje na základě zvážení zájmů v případě ochrany opodstatněného zájmu naší firmy nebo třetích osob k následujícím účelům:

 • pro reklamu nebo průzkum trhu, pokud jste nevznesli odpor vůči využívání vašich údajů k těmto účelům
 • pro získání informací a výměnu údajů s informačními agenturami, pokud se domníváme, že je to nezbytné
 • k omezenému uchovávání vašich údajů, pokud jejich vymazání není z důvodu zvláštního druhu uchování možné nebo je možné jen při nepoměrně vysokých nákladech
 • k porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pokud to přesahuje zákonné závazky
 • pro další rozvoj služeb a výrobků a stávajících systémů a procesů
 • pro zaručení a ochranu našeho firemního práva prostřednictvím vyvinutí příslušné činnosti (např. monitoring).

 

2.5 Právo na vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu

Kdykoliv máte právo vznést odpor vůči zpracování osobních údajů na základě právních předpisů. Pokud chcete podat odpor proti využívání vašich osobních údajů pro reklamní účely nebo pokud chcete svůj souhlas stáhnout, musíte kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo TEEKANNE GmbH. Vaše údaje pak nebudou zpracovávány pro účely, které existovaly ještě před podáním odporu nebo stažení souhlasu. Týká se to také na tomto předpisu založeného profilování ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR. Shoda zpracovávání údajů se zákonem do okamžiku podání odporu nebo stažení zůstává nenarušená. Po podání odporu ohledně zpracování osobních údajů pro reklamní účely nebo stažení souhlasu jsme povinni, podle předpisů o ochraně údajů a v souladu s pokyny německých úřadů dohlížejících na zpracování osobních údajů, k zaregistrování požadovaných údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, mailová adresa) na našem interním seznamu adres zablokovaných pro reklamní účely a trvale ji pro tento účel zablokovat (čl. 21 odst. 3, čl. 17 odst. 3 b, čl. 6 odst. 1 c GDPR). Tímto způsobem je zaručeno dodržení vašeho stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro reklamní účely nebo stažení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kromě toho vám v souladu s právními předpisy přináleží následující práva:

 • právo na informace v souladu s čl. 15 GDPR,
 • právo na opravování údajů v souladu s čl. 16 GDPR,
 • právo na odstranění údajů v souladu s čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR,
 • právo na přenášení údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

V případě potřeby je nutné kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů na výše uvedené kontaktní adrese (viz kontaktní údaje v bodu 1).

Kromě toho vám přináleží právo na vznesení stížnosti (čl. 77 GDPR) k příslušnému dozorčímu orgánu. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

 

3. Co patří mezi povinné informace nebo povinná pole?

Pokud jsou během shromažďování uvedených údajů pole zadávání údajů označena jako povinná pole a/nebo jsou označena hvězdičkou (*), je zpřístupnění těchto údajů povinné, v souladu s předpisy nebo smlouvou. Tyto údaje můžeme také potřebovat pro uzavření smlouvy, realizaci objednané služby nebo uvedeného cíle. Uvedení údajů v povinných polích závisí na vás. Nezpřístupnění těchto údajů může vést k tomu, že smlouva nebo objednané služby námi nebudou realizovány, nebo nebude dosaženo uvedeného cíle.

 

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Pokud je to požadováno, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našich obchodních vztahů. Kromě toho podléháme různým závazkům spojeným s uchováváním nebo dokumentací, které vyplývají např. z obchodního kodexu (zkratka z něm. HGB) a daňového řádu (zkratka z něm. AO). Uvedená období uchovávání údajů nebo dokumentace představují až deset let po skončení obchodního vztahu nebo právních vztahů před uzavřením smlouvy.

Konečné období uchovávání údajů také vyplývá ze zákonných promlčecích lhůt, které na příklad v souladu s § 195 a následujícími německého občanského zákoníku (zkratka z něm. BGB) představuje zpravidla tři roky, ale v určitých případech může také stanovit třicet let.

Uvedená období uchovávání mohou podlehnout příslušnému prodloužení, pokud v jednotlivých případech, obzvláště, když jsou údaje zpracovány pro různé účely, platí delší zákonné nebo ze smlouvy vyplývající období uchovávání.

 

5. Kontakt/Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů vám jsem k dispozici.

Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytnutí odpovědi na otázky týkající se výrobku nebo obsluhy. Uvedení adresních a telekomunikačních údajů označených jako povinné údaje je přitom požadováno pro účely vypracování a poskytnutí odpovědi na váš dotaz. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni s vámi uzavřít smlouvu nebo vyřešit vaše záležitosti.

Dobrovolné uvedení doplňujících údajů nám usnadní zpracování vašeho dotazu. Údaje z vašeho dotazu zásadně uchováváme po poskytnutí odpovědi na dotaz šest let, pokud jde o obchodní nebo služební korespondenci (§ 257 odst. 4 HGB, čl. 6 odst. 1 c GDPR).

 

6. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • osobní údaje (jméno, příjmení, profese/obor a obdobné údaje)
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a obdobné údaje)
 • historie dodavatele

Případně zpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů (např. internet, média, tisk, obchodní rejstřík a registr spolků), a pokud je to nezbytné pro námi poskytované služby, tak osobní údaje, které jsem v souladu se zákonem obdrželi od třetích osob (např. adresáře, informační agentury).

Webové stránky TEEKANNE obsahují odkazy na jiné webové stránky. TEEKANNE není zodpovědná a nenese zodpovědnost za ochranu osobních údajů a/nebo obsah těchto webových stránek.

 

7. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány uvnitř naší společnosti do oddělení, která potřebují tyto údaje k realizaci povinností vyplývajících ze smlouvy a předpisů nebo k dosažení našich opodstatněných zájmů.

Kromě toho mohou vaše údaje obdržet následující instituce:

 • námi zaměstnané zpracovávající subjekty (čl. 28 GDPR), především v oblasti IT služeb, logistických služeb, dodavatelé, externí datová centra, controlling, auditoři, úvěrové instituce, kurýři a logistické firmy,
 • úřady a veřejné instituce v případě zákonných nebo úředních povinností, vůči nimž jsme povinni poskytovat informace, hlášení nebo zpřístupňovat údaje nebo také pokud předání údajů je ve veřejném zájmu.
 • úřady a instituce v rámci cílů uvedených v bodě 2.4 (např. úřady, informační agentury, inkaso, právní zástupci, soudy, soudní znalci, společnosti patřící do koncernu a grémia, kontrolní instance, faktoringové firmy)
 • ostatní instituce, vůči nimž byla poskytnut souhlas se zpracovávání údajů (např. obchodní zástupci nebo obchodní partneři)

 

8. Automatizované činění rozhodnutí v individuálních případech (včetně profilování)

Automatizované postupy činění rozhodnutí v souladu s čl. 22 GDPR jsou námi využívány výhradně v kontextu kontroly bonity. Pokud v individuálních způsobech využíváme jiné automatizované rozhodovací procesy, budeme o tom informovat zvlášť, pokud to bude požadováno zákonem.

 

Kontrola bonity

Za účelem kontroly adresy a bonity firma TEEKANNE GmbH ověřuje u RatePAY GmbH kontaktní údaje a údaje o bonitě, včetně takových údajů, které byly stanoveny na základě matematicko-statistických výpočtů (tzv. scoring). RatePAY GmbH se sídlem na adrese: Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (dále uváděná jako RatePAY) svým online maloobchodníkům mimo jiné typy plateb, faktury, splátkové platby, platební příkazy a zálohy. Další informace o RatePAY se nacházejí na webových stránkách: https://www.ratepay.com/.

 

9. Bezpečnost údajů

Činíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před náhodnou nebo cílenou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a za účelem zajištění ochrany vašich práv a shody s platnými předpisy o ochraně osobních údajů EU a Spolkové republiky Německo. Přijatá opatření mají za účel zaručit důvěrnost a integritu vašich údajů a zajistit dostupnost a odolnost systémů a služeb během zpracovávání vašich údajů v dlouhém časovém období. Také by měly rychle obnovit dostupnost údajů a přístup k nim v případě fyzického nebo technického incidentu. Naše bezpečnostní opatření zahrnují také šifrování vašich údajů. Všechny informace, které zadáváte online, jsou technicky šifrovány a až pak odesílány. To znamená, že tyto informace nemohou být nikdy prohlíženy neoprávněnými třetími osobami. Naše zpracovávání údajů a naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým rozvojem. Zaměstnanci TEEKANNE GmbH jsou nebo budou písemně zavázáni zachovávat důvěrnost a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů GDPR.

 

10. Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je nepravidelně přizpůsobováno faktickým okolnostem a právní situaci. Aktualizace může zahrnovat také změnu účelu.

 

C) Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o práci podle. čl. 13, 14, 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Osoby navštěvující naše webové stránky očekávají nejen vysokou kvalitu našich produktů, ale také vysokou kvalitu zpracování jejich osobních údajů. Z tohoto důvodu zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními předpisů GDPR a národními předpisy o ochraně osobních údajů a to pouze, pokud to umožňuje právní předpis nebo po získání souhlasu k tomu od zainteresovaných osob. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě identifikujeme příslušnou osobu nebo nebo na jejichž základě je možné příslušnou osobu identifikovat.

 

1. Správce a zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Za shromažďování a zpracování osobních údajů zodpovídá:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
E-Mail: office@teekanne.at

V případě otázek týkajících se ochrany údajů nebo bezpečnosti údajů můžete kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů:

Herr Bernd Fuhlert
@-yet GmbH
Schloß Eicherhof
42799 Leichlingen
E-Mail: datenschutz@teekanne.de

Záleží nám na tom, aby se zainteresovaná osoba kdykoliv mohla z níže uvedených informací dozvědět, jaké osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány během návštěvy na našich webových stránkách.

 

2. Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů & právo na stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením GDPR, národním zákonem o ochraně osobních údajů (zkratka z něm. BDSG) a jinými podstatnými předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovávání a využívání jednotlivých údajů závisí na dohodnuté nebo zadané službě. Další podrobnosti a doplnění týkající se účelu zpracovávání lze najít ve smlouvách, které s námi byly uzavřeny, formulářích, prohlášeních o shodě a jiných zpřístupněných informacích (např. na webových stránkách nebo v obchodních podmínkách).

 

2.1 Souhlas (čl. 6 odst. 1 a GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili, platí jako právní základ pro zpracovávání údajů.

 

2.2 Realizace povinností vyplývajících ze smlouvy (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace našich smluv uzavřených s vámi, tedy především za účelem přípravy a realizace zakázek. Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro realizaci aktivit a činností v rámci vztahů před uzavřením smlouvy.

 

2.3 Splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR)

Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné ke splnění právních povinností. Právní povinnosti existují např. ve vztahu k

 • porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy
 • splnění kontrolních a oznamovacích povinností v souladu s daňovou legislativou
 • archivaci údajů za účelem ochrany a bezpečnosti údajů
 • kontrolám prováděným finančními a jinými úřady.

Kromě toho se může ukázat být zveřejnění osobních údajů nezbytné v rámci úředních nebo soudních aktivit za účelem sběru důkazních materiálů stíhání trestných činů nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

 

2.4 Opodstatněný zájem správce údajů nebo třetích osob (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

Kromě toho můžeme využít vaše osobní údaje na základě zvážení zájmů v případě ochrany opodstatněného zájmu naší firmy nebo třetích osob k následujícím účelům:

 • pro reklamu nebo průzkum trhu, pokud jste nevznesli odpor vůči využívání vašich údajů k těmto účelům
 • pro získání informací a výměnu údajů s informačními agenturami, pokud se domníváme, že je to nezbytné
 • k omezenému uchovávání vašich údajů, pokud jejich vymazání není z důvodu zvláštního druhu uchování možné nebo je možné jen při nepoměrně vysokých nákladech
 • k porovnání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pokud to přesahuje zákonné závazky
 • pro další rozvoj služeb a výrobků a stávajících systémů a procesů
 • pro zaručení a ochranu našeho firemního práva prostřednictvím vyvinutí příslušné činnosti (např. monitoring).

 

2.5 Právo na vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu

Kdykoliv máte právo vznést odpor vůči zpracování osobních údajů na základě právních předpisů. Pokud chcete podat odpor proti využívání vašich osobních údajů pro reklamní účely nebo pokud chcete svůj souhlas stáhnout, musíte kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo TEEKANNE GmbH. Vaše údaje pak nebudou zpracovávány pro účely, které existovaly ještě před podáním odporu nebo stažení souhlasu. Týká se to také na tomto předpisu založeného profilování ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR. Shoda zpracovávání údajů se zákonem do okamžiku podání odporu nebo stažení zůstává nenarušená. Po podání odporu ohledně zpracování osobních údajů pro reklamní účely nebo stažení souhlasu jsme povinni, podle předpisů o ochraně údajů a v souladu s pokyny německých úřadů dohlížejících na zpracování osobních údajů, k zaregistrování požadovaných údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, mailová adresa) na našem interním seznamu adres zablokovaných pro reklamní účely a trvale ji pro tento účel zablokovat (čl. 21 odst. 3, čl. 17 odst. 3 b, čl. 6 odst. 1 c GDPR). Tímto způsobem je zaručeno dodržení všeho stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro reklamní účely nebo stažení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kromě toho vám v souladu s právními předpisy přináleží následující práva:

 • právo na informace v souladu s čl. 15 GDPR,
 • právo na opravování údajů v souladu s čl. 16 GDPR,
 • právo na odstranění údajů v souladu s čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR,
 • právo na přenášení údajů v souladu s čl. 20 GDPR.

V případě potřeby je nutné kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů na výše uvedené kontaktní adrese (viz kontaktní údaje v bodu 1).

Kromě toho vám přináleží právo na vznesení stížnosti (čl. 77 GDPR) k příslušnému dozorčímu orgánu. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien

Telefon: +43152152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

 

3. Co patří mezi povinné informace nebo povinná pole?

Pokud jsou během shromažďování uvedených údajů pole zadávání údajů označena jako povinná pole a/nebo jsou označena hvězdičkou (*), je zpřístupnění těchto údajů povinné, v souladu s předpisy nebo smlouvou. Tyto údaje můžeme také potřebovat pro uzavření smlouvy, realizaci objednané služby nebo uvedeného cíle. Uvedení údajů v povinných polích závisí na vás. Nezpřístupnění těchto údajů může vést k tomu, že smlouva nebo objednané služby námi nebudou realizovány, nebo nebude dosaženo uvedeného cíle.

 

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

V souladu s právními předpisy v okamžiku uzavření pracovní smlouvy mezi správcem údajů a uchazečem, budou předané údaje uchovávány pro účely realizace pracovního vztahu.

Pokud správce údajů nepodepíše s uchazečem pracovní smlouvu, budou údaje uchazeče automaticky vymazány šest měsíců po předání rozhodnutí o odmítnutí, pokud vymazání údajů nenarušuje opodstatněný zájem správce údajů. Opodstatněný zájem v tomto smyslu je např. důkazní povinnost v řízení v souladu s obecným zákonem o rovném přístupu (zkratka z něm. AGG).

 

5. Kontakt/Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů vám jsem k dispozici.

Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytnutí odpovědi na otázky týkající se výrobku nebo obsluhy. Uvedení adresních a telekomunikačních údajů označených jako povinné údaje je přitom požadováno pro účely vypracování a poskytnutí odpovědi na váš dotaz. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni s vámi uzavřít smlouvu nebo vyřešit vaše záležitosti.

Dobrovolné uvedení doplňujících údajů nám usnadní zpracování vašeho dotazu. Údaje z vašeho dotazu zásadně uchováváme po poskytnutí odpovědi na dotaz šest let, pokud jde o obchodní nebo služební korespondenci (§ 257 odst. 4 HGB, čl. 6 odst. 1 c GDPR).

 

6. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

 • osobní údaje (příjmení, datum narození, místo narození, občanství, rodinný stav, profese/obor a obdobné údaje)
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a obdobné údaje)
 • všechny dokumenty pro výběrové řízení (jako je např. životopis, potvrzení a reference)

Případně zpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů (např. internet, média, tisk, obchodní rejstřík a registr spolků).

 

7. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány uvnitř naší společnosti do oddělení, která potřebují tyto údaje k realizaci povinností vyplývajících ze smlouvy a předpisů nebo k dosažení našich opodstatněných zájmů.

Kromě toho mohou vaše údaje obdržet následující instituce:

 • námi zaměstnané zpracovávající subjekty (čl. 28 GDPR), především v oblasti IT služeb, logistických služeb, dodavatelé, externí datová centra, controlling, auditoři, úvěrové instituce, kurýři a logistické firmy,
 • úřady a veřejné instituce v případě zákonných nebo úředních povinností, vůči nimž jsme povinni poskytovat informace, hlášení nebo zpřístupňovat údaje nebo také pokud předání údajů je ve veřejném zájmu.
 • úřady a instituce v rámci cílů uvedených v bodě 2.4 (např. úřady, informační agentury, inkaso, právní zástupci, soudy, soudní znalci, společnosti patřící do koncernu a grémia, kontrolní instance, faktoringové firmy)
 • ostatní instituce, vůči nimž byl poskytnut souhlas se zpracovávání údajů (např. obchodní zástupci nebo obchodní partneři)

 

8. Automatizované činění rozhodnutí v individuálních případech (včetně profilování)

Automatizované postupy činění rozhodnutí v souladu s čl. 22 GDPR jsou námi využívány výhradně v kontextu kontroly bonity. Pokud v individuálních způsobech využíváme jiné automatizované rozhodovací procesy, budeme o tom informovat zvlášť, pokud to bude požadováno zákonem.

 

9. Bezpečnost údajů

Činíme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před náhodnou nebo cílenou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a za účelem zajištění ochrany vašich práv a shody s platnými předpisy o ochraně osobních údajů EU a Spolkové republiky Německo. Přijatá opatření mají za účel zaručit důvěrnost a integritu vašich údajů a zajistit dostupnost a odolnost systémů a služeb během zpracovávání vašich údajů v dlouhém časovém období. Také by měly rychle obnovit dostupnost údajů a přístup k nim v případě fyzického nebo technického incidentu. Naše bezpečnostní opatření zahrnují také šifrování vašich údajů. Všechny informace, které zadáváte online, jsou technicky šifrovány a až pak odesílány. To znamená, že tyto informace nemohou být nikdy prohlíženy neoprávněnými třetími osobami. Naše zpracovávání údajů a naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým rozvojem. Zaměstnanci TEEKANNE GmbH jsou nebo budou písemně zavázáni zachovávat důvěrnost a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů GDPR.

 

10. Aktualizování prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je nepravidelně přizpůsobováno faktickým okolnostem a právní situaci. Aktualizace může zahrnovat také změnu účelu.

Stav k prosinci 2019.
© 2019 TEEKANNE GmbH

Vánoční vanilkové rohlíčky s čajem rooibos

Vánoční klasika na originální způsob.

Podívej se na recept

Sladké, Nejsladší, Rosé Latte

Naše nejoblíbenější barva pro rok 2017 je růžová!

Podívej se na recept

TEEKANNE na facebooku

Navštiv náš facebook a sleduj novinky ze světa TEEKANNE.

Sledovat
 • Prohlášení o ochraně údajů